Deklaracja dostępności
Zadzwoń do nas: 18 333 04 54

Prosimy ograniczyć obecność uczniów i rodziców w Szkole do absolutnego minimum. 

Zarządzenie Nr SM.021.1.22.2020

Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej

z dnia 20 października 2020r.

 

 

w sprawie:

wprowadzenia pracy zdalnej dla zajęć grupowych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 19 (Dz. U. poz. 1389) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także

na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),

zarządzam co następuje:

 

  § 1

Lekcje ze wszystkich przedmiotów zajęć grupowych/zbiorowych oraz zespołów kameralnych liczących powyżej 2 uczniów należy realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§2

Praca w formie zdalnej dla zajęć grupowych, o której mowa w §1 będzie obowiązywać w Szkole Muzycznej I Stopnia w Dobrej na czas od dnia 21 października 2020 r. do momentu opuszczenia przez Gminę Dobra obszaru strefy czerwonej na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

§3

Sposób organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole regulują:

 

  1. Zasady organizacji zadań Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć
    z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (Zał. nr 2 do zarz. dyr. Nr 021.1.19.2020 z dnia 26.08.2020)

2.     Regulamin Pracy Zdalnej w Szkole Muzycznej I Stopnia w Dobrej (Zał. nr 3 do zarz. dyr.
Nr 021.1.19.2020 z dnia 26.08.2020)

 

§ 4

Zajęcia z zespołów kameralnych do 2 uczniów oraz lekcje indywidualnne pozostają bez zmian w formie stacjonarnej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania