Deklaracja dostępności
Zadzwoń do nas: 18 333 04 54

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.dobramuzyczna.pl

 

Wstęp deklaracji

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dobramuzyczna.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobrej

Dobra 490, 34-642 Dobra

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • publikowane informacje nie są w całości dostępne cyfrowo,
 • niektóre załączniki są zamieszczone w formie skanów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • przyciski ustawiające podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • przyciski umożliwiające na stronie zwiększanie odstępu liter, akapitów, wyrazów, powiększenie wielkości liter,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • szybkie przejście do kluczowych elementów strony (menu, wyszukiwarka, treść, stopka) za pomocą przycisku tabulator na klawiaturze.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

Paweł Miśkowicz – dyrektor Szkoły.
e-mail: smdobra490@gmail.com
Telefon: 18 333 04 54

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Do Szkoły prowadzi główne wejście od strony ulicy oraz drugie wejście z tyłu budynku od strony orlika.

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawności, dostęp możliwy jest za pomocą schodów (odpowiednia szerokość, barierki obustronne, oznaczenia kontrastowe pierwszych i ostatnich stopni).

Drzwi przeciwpożarowe na klatce schodowej oraz drzwi do sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych na pierwszym piętrze nie posiadają progów i mają odpowiednią szerokość. Drzwi do pomieszczeń administracyjnych oraz korytarzyków do sal lekcyjnych są oznaczone plakietkami na wysokości około 160 cm.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku:

 • można się poruszać z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • brak wizualnych i głosowych lub dotykowych informacji na temat rozkładu pomieszczeń,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego,

 

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia dostępności budynku osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny w postaci:

 • odczytania przez pracownika informacji o zakresie działalności podmiotu,
 • zdalnie załatwianych spraw, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak nagrania wideo, streaming,
 • zorganizowania spotkania poza siedzibą (w miejscu dostępnym architektoniczne dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się).